Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 17/5/2019

88 nước, 11 phút : 03 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ