Kiểu: Cờ úp, 5 ngày trước

37 nước, 7 phút : 08 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua