Kiểu: Cờ úp, 17/5/2019

37 nước, 7 phút : 08 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua