Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 17/5/2019

31 nước, 5 phút : 26 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ