Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 3 ngày trước

33 nước, 5 phút : 20 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết