Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 17/5/2019

48 nước, 5 phút : 59 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết