Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 17/5/2019

56 nước, 13 phút : 39 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết