Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 17/5/2019

17 nước, 1 phút : 35 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua