Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 17/5/2019

59 nước, 7 phút : 11 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết