Kiểu: Cờ úp, 17/5/2019

121 nước, 26 phút : 43 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ