Kiểu: Cờ úp, 3 ngày trước

121 nước, 26 phút : 43 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ