Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 5 ngày trước

5 nước, 0 phút : 45 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua