Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 17/5/2019

80 nước, 9 phút : 41 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua