Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 5 ngày trước

60 nước, 10 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua