Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 5 ngày trước

88 nước, 11 phút : 39 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua