Kiểu: Cờ úp, 5 ngày trước

56 nước, 8 phút : 15 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết