Kiểu: Cờ úp, 17/5/2019

56 nước, 8 phút : 15 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết