Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 17/5/2019

73 nước, 14 phút : 45 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ