Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 17/5/2019

35 nước, 4 phút : 22 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua