Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 3 ngày trước

70 nước, 8 phút : 44 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua