Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 17/5/2019

54 nước, 7 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết