Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 5 ngày trước

50 nước, 6 phút : 05 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết