phanvankhai 1722 +10
DaigiaQn 1580 -10

Kiểu: Cờ úp, 22/5/2019

120 nước, 18 phút : 53 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua