ghigha1 1566 -9

Kiểu: Cờ úp, 22/5/2019

49 nước, 9 phút : 45 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua