phanvankhai 1717 +10
ghigha1 1581 -10

Kiểu: Cờ úp, 22/5/2019

54 nước, 8 phút : 48 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết