ghigha1 1571 -9

Kiểu: Cờ úp, 22/5/2019

93 nước, 20 phút : 32 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ