ghigha1 1562 -9

Kiểu: Cờ úp, 22/5/2019

136 nước, 25 phút : 54 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết