Kiểu: Cờ úp, 22/5/2019

38 nước, 5 phút : 17 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết