Kiểu: Cờ úp, 22/5/2019

56 nước, 12 phút : 07 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ