Kiểu: Cờ úp, 22/5/2019

39 nước, 6 phút : 30 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua