Kiểu: Cờ úp, 22/5/2019

68 nước, 11 phút : 51 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết