Kiểu: Cờ úp, 22/5/2019

25 nước, 3 phút : 23 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua