phanvankhai 1718 -27
dlmhy123 1434 +27

Kiểu: Cờ úp, 22/5/2019

75 nước, 16 phút : 04 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua