Kiểu: Cờ úp, 22/5/2019

28 nước, 2 phút : 46 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua