Kiểu: Cờ úp, 22/5/2019

102 nước, 22 phút : 15 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết