Kiểu: Cờ úp, 22/5/2019

73 nước, 17 phút : 43 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết