Hungachd 1295 -10
7716636 1442 +10

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

27 nước, 1 phút : 59 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết