53748664 1342 +18
manhdang 1375 -18

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

14 nước, 2 phút : 05 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ