53748664 1342 +18
manhdang 1375 -18

Kiểu: Cờ úp, 12/6/2019

14 nước, 2 phút : 05 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ