cuden 1523 -14

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

62 nước, 7 phút : 08 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua