phongnth 1386 -19
hakhoaitay 1311 +19

Kiểu: Cờ úp, 12/6/2019

29 nước, 3 phút : 05 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết