Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

63 nước, 8 phút : 48 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua