Thuanphan 1351 +13

Kiểu: Cờ úp, 12/6/2019

71 nước, 8 phút : 12 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua