Thuanphan 1351 +13

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

71 nước, 8 phút : 12 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua