Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

34 nước, 2 phút : 06 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết