Kiểu: Cờ úp, 12/6/2019

34 nước, 2 phút : 06 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết