phucq7 1517 +16

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

36 nước, 4 phút : 34 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ