thovucong 1525 +15
anhtamday 1514 -15

Kiểu: Cờ úp, 12/6/2019

94 nước, 10 phút : 06 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết