Minh99 1197 +24

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

63 nước, 4 phút : 31 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết