Minh99 1197 +24

Kiểu: Cờ úp, 12/6/2019

63 nước, 4 phút : 31 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết