choidonhat 1602 +11
Rokeby 1497 -11

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

144 nước, 21 phút : 03 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ