Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

70 nước, 10 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua