Kiểu: Cờ úp, 12/6/2019

70 nước, 10 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua