7716636 1452 +9
Hungachd 1285 -9

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

48 nước, 4 phút : 48 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết