lephucvks 1655 -20
Timor 1563 +20

Kiểu: Cờ úp, 12/6/2019

63 nước, 5 phút : 10 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua