abcxyz1990 1393 -12
huydao 1475 +12

Kiểu: Cờ úp, 12/6/2019

53 nước, 9 phút : 33 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ