Timor 1583 +18
lephucvks 1635 -18

Kiểu: Cờ úp, 12/6/2019

26 nước, 1 phút : 39 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua