hakhoaitay 1330 -14
phongnth 1367 +14

Kiểu: Cờ úp, 12/6/2019

51 nước, 5 phút : 21 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết